Fundusze europejskie 2007-2013

        Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Budżet Programu: 1 290 274 402 euro

Kto skorzysta? ( Przykładowe typy beneficjentów)

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki naukowe;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • mali i średni przedsiębiorcy;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • administracja rządowa;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego
 • inwestycje w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego
 • inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich otoczenia instytucjonalnego
 • komercjalizację badań naukowych
 • rozwój infrastruktury turystycznej
 • rozwój produktów dziedzictwa kulturowego
 • rozwój infrastruktury drogowej
 • rozwój transportu zbiorowego
 • rozwój stref aktywności gospodarczej
 • poprawę bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańców
 • inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową
 • poprawę jakości powietrza i zwiększenie odnawialnych źródeł energii;
 • poprawę bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych
 • budowania pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. Jednostką pełniącą funkcje Instytucji Zarządzającej jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (przedsiębiorcy).

        Program Operacyjny Kapitał Ludzki

budżet dla Polski: 11,4 mld euro
dla Małopolski: prawie 600 mln euro

Kto skorzysta? ( przykładowe typy beneficjentów)

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • instytucje szkoleniowe
 • jst i administracja rządowa
 • przedsiębiorcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
Na co można otrzymać dofinansowanie? (przykładowe typy projektów)
 • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
 • wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej
 • promocja i wsparcie wolontariatu
 • tworzenie ośrodków wychowania
 • wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
 • programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną
 • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej)

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pewne zadania Ministerstwo przekazało samorządom województw.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy.

        Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

17,2 mld euro dla Polski
475 mln euro dla Małopolski

Kto skorzysta? (przykładowe typy beneficjentów)

 • rolnicy
 • posiadacze lasów
 • producenci rolni
 • Lokalne Grupy Działania
 • Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje szkoleniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie? (przykładowe typy projektów)

 • doradztwo rolnicze, związane z zasadami gospodarowania 
 • inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej
 • wsparcie rolników uczestniczących w dobrowolnych systemach dotyczących jakości żywności
 • pomoc dla grup producenckich rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej
 • renty strukturalne
 • organizację oraz uczestnictwo w targach i wystawach
 • inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw oraz na otwarcie działalności gospodarczej
 • inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • założenie i pielęgnację uprawy leśnej
 • promocję i rozwój lokalnej aktywności
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich
 • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 • zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych
 • projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych;

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale to Agencje Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządy Województw będą organizowały nabory wniosków oraz podpisywały umowy o dofinansowanie. 

Dokumenty Programu -przejdź

Strony internetowe:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona PROW - przejdź
Strona internetowa Samorządu Województwa Małopolskiego poświęcona PROW - przejdź
Strona internetowa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie - przejdż

OŚ IV - Leader

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • aktywizacja mieszkańców,
 • przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawa zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem

Za realizację Leader'a w Małopolsce odpowiada Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

        Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka

Budżet Programu: 185 mln euro
dla Polski:
prawie 86 mln euro

Kto skorzysta? (przykładowe typy beneficjentów)

 • organy administracji regionalnej i samorządowej, 
 • uczelnie wyższe,
 • służby ratownicze,
 • publiczna opieka zdrowotna,
 • organizacje społeczne i zawodowe,
 • organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zainteresowane
  współpracą w ramach sieci,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie? (przykładowe typy projektów)

 • Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich
 • współpraca pomiędzy uniwersytetami, instytutami naukowymi, instytutami badawczymi, instytucjami środowiska biznesu i organizacjami przedsiębiorców
 • rozwój sieci współpracy gospodarczej i społecznej, skoncentrowanej na ściśle określonych tematach i realizowanej na obszarze programu, umożliwiającej wymianę informacji i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur współpracy transgranicznej
 • rozwój wspólnego systemu ratownictwa
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne - dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom,, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.; sieci TEN-ICT; usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja
 • usługi i aplikacje: e-handel, kształcenie i szkolenia, tworzenie sieci
 • projekty gospodarki wodno-kanalizacyjnej; zaopatrzenie w wode pitną; oczyszczalnie ścieków
 • przedsięwzięcia likwidujące problem nielegalnych wysypisk śmieci;
 • rozwiązania dotyczące ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko hałasu i promieniowania elektromagnetycznego
 • przedsięwzięcia infrastrukturalne wspomagające ochronę przyrody, ochronę obszarów sieci NATURA 2000, np. wzmacnianie instytucji działających na rzecz promocji bioróżnorodności i ochrony środowiska na tych obszarach
 • Modernizacja i budowa dróg lokalnych prowadzących do granicy
 • Projekty dotyczące infrastruktury kulturalnej; ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego; projekty służące poprawie usług kulturalnych
 • produkcja skojarzona (kogeneracja);
 • projekty wpływające na efektywność energetyczną i poprawiające zarządzanie energią; projekty tworzące zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiadają: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Polska) oraz Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego (Słowacja).

        Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budżet Programu: 36 mld euro

Kto skorzysta? (Przykładowe typy beneficjentów)

 • PGL Lasy Państwowe,
 • Uczelnie,
 • Instytucje naukowe,
 • Szpitale,
 • Parki narodowe,
 • Urzędy morskie,
 • Przedsiębiorcy,
 • Instytucje kultury,

Na co można uzyskać dofinansowanie? (Przykładowe typy projektów)

 • Infrastruktura wodno-ściekowa,
 • Gospodarka odpadami,
 • Infrastruktura komunikacyjna, w tym drogowa, kolejowa, morska, wodna śródlądowa
 • Inwestycje polegające na dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska,
 • Inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym w odnawialne źródła energii,
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • Inwestycję w infrastrukturę szkolnictwa wyższego,
 • Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym wsparcie służb ratunkowych.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Instytucje Zarządzające będą różne dla poszczególnych priorytetów i będą określone w uszczegółowieniu

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (szczegółowy wykaz instytucji znajduje się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl).

        Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Budżet Programu: 9,7 mln euro

Kto skorzysta? (przykładowe typy beneficjentów)

 • jednostki naukowe i ich sieci
 • polskie platformy technologiczne
 • przedsiębiorcy i ich organizacje
 • uczelnie
 • instytucje otoczenia biznesu
 • fundusze kapitałowe
 • specjalistyczne ośrodki innowacyjności
 • instytucje publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie? (przykładowe typy projektów)

 • rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym  
 • rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach 
 • wdrożenia wyników prac B+R
 • wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów
 • szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych,
 • nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko
 • nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R
 • kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności
 • wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców
 • promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego
 • rozwój sieci centrów obsługi inwestorów
 • budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski
 • wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu

 Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca). Część zadań Ministerstwo przekazało tzw. Instytucjom Pośredniczącym: Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie (w zależności od rodzaju projektu) będzie można składać w: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ośrodku Przetwarzania Informacji oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

80,5 mld euro - to kwota, którą Polska otrzyma, by w 2015 r. stać się krajem o wysokim poziomie rozwoju i jakości życia mieszkańców. Krajem bezpiecznym i przyjaznym, w którym warto inwestować i który warto odwiedzić.

67,3 mld euro posłuży finansowaniu 22 tzw. Programów Operacyjnych: 16 regionalnych, 4 krajowych, jednego dla Polski Wschodniej oraz programu, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego wydatkowania funduszy unijnych. Dodatkowo na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Polska otrzyma 13,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł:

 • z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii),
 • z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT)
 • ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej. 

  Źródło Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Budżetu

Oprócz wymienionych wyżej źródeł zasilania budżetu Unii Europejskiej, trzeba jeszcze wymienić mniej znaczące, takie jak: podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji Unii Europejskiej, składki wpłacane przez państwa spoza Unii Europejskiej do niektórych programów unijnych oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów. Środki te stanowią w przybliżeniu ok. 1% budżetu Unii Europejskiej.

Duża część przychodów do budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od poziomu gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych. Przykładowo, Polska należy do tych krajów, które wpłacają o wiele mniej, niż otrzymują od Unii Europejskiej.

W 2007 roku do Polski trafiło 7,8 miliarda euro (7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków). Po zapłaceniu składki, „na czysto” Polska zarobiła około 5,1 miliarda euro. Inaczej mówiąc suma, którą wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko ¼ tego, co otrzymujemy.
W porównaniu z 2006 rokiem, jest to ponad dwa razy więcej. Szacuje się, iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.

Na co Unia Europejska przeznacza zebrane środki? Przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybołówstwa), a także polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej. Poniższy wykres przedstawia te dziedziny, na które obecnie wydawane są unijne pieniądze. W aktualnym okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której środki na wsparcie konkurencyjności i spójności przewyższają fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Najwięcej środków unijnych przeznaczonych jest na konkurencyjność i spójność (44,2 proc.) W następnej kolejności Unia Europejska przeznacza środki na rolnictwo, ochronę środowiska i rybactwo (43 proc.). Na finansowanie Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest przeznaczone 5,7proc środków, zaś 5,9 proc na koszty zatrudnienia personelu i utrzymania budynków wszystkich instytucji Unii Europejskiej. Natomiast najmniej środków (1,2 proc.) przeznaczone jest na kulturę, walkę z terroryzmem i nielegalną imigracją, w ramach kategorii wydatków „Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość.

Dzięki dotacjom unijnym Polska ma szansę osiągnąć duży wzrost gospodarczy. Także Ty możesz skorzystać z dotacji unijnej i otrzymać wsparcie na rozwój własnej firmy, na udział w szkoleniach lub realizację własnych pomysłów z dziedziny kultury czy życia społecznego. W tym celu zapraszamy do zapoznania się z „pomocą sekwencyjną”, dzięki której dowiesz się:

 • czy możesz starać się o dofinansowanie (czy jesteś jednym z wymienionych potencjalnych realizatorów projektów),
 • z jakich działań możesz skorzystać,
 • czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie dofinansowania (spełnia wymogi kwalifikowalności).

Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finansowe

Budżety roczne Unii Europejskiej funkcjonują w ramach budżetów wieloletnich. Budżet roczny bardzo przypomina budżet narodowy: ma określoną dokładnie wielkość wpływów i wydatków). Natomiast budżet wieloletni (tzw. perspektywa finansowa) to plan finansowy, w którym ustalane są jedynie limity (inaczej pułapy) wydatków w poszczególnych pozycjach budżetowych. W perspektywie finansowej nie chodzi o wykazanie dokładnej wielkości dochodów i wydatków, lecz o określenie najważniejszych priorytetów na kolejne 7 lat i umieszczenie maksymalnej kwoty, jaką Unia Europejska może na nie wydać. Głównym celem perspektywy finansowej jest utrzymywanie wydatków Unii Europejskiej pod kontrolą. Budżet Unii Europejskiej nie może mieć deficytu budżetowego ani nadwyżki budżetowej. Na koniec każdego roku różnica pomiędzy wpływami i wydatkami powinna wynosić 0.

Polityka regionalna/spójności/strukturalna (pojęcia)

W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Czy są między nimi jakieś różnice? Teoretycznie tak. Polityka strukturalna jest to tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Wspólnot Europejskich (a od 1993 roku – Unii Europejskiej) używane już od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Polityka spójności zaś wskazuje na podstawowy cel interwencji jakim jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie. Praktycznie jednak pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami. Jest to taki sposób rozdzielania środków finansowych Unii Europejskiej, aby większość z nich trafiła do regionów znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Należy pamiętać, że kryterium podziału środków finansowych Unii Europejskiej jest PKB (Produkt Krajowy Brutto) regionu – poziom zamożności obywateli jest tylko jednym z elementów, które decydują o tym, czy dany region objęty zostanie interwencją środkami Unii Europejskiej. Nie chodzi tutaj o spowolnienie rozwoju bogatych regionów i krajów, ale o przyspieszenie rozwoju regionów opóźnionych. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność całej Unii Europejskiej.

Zasady polityki regionalnej

Zasada partnerstwa i zasada dodatkowości (zwana również zasadą współfinansowania lub zasadą uzupełnienia) to dwie główne zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej.

 • Zasada partnerstwa polega na tym, że zarówno na etapie programowania, jak i w realizacji, powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani partnerzy społeczni. Wymaga to współpracy pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi władzami publicznymi danego państwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (tj. gminami, powiatami i województwami), a także współpracy z partnerami gospodarczymi i społecznymi).
 • Zasada dodatkowości (uzupełnienia) oznacza, że fundusze Unii Europejskiej powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie zastępować je. Działania Unii Europejskiej nie powinny wypierać i zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać.

Pozostałe zasady polityki regionalnej to: zasada subsydiarności, zasada koncentracji, zasada programowania i zasada koordynacji.

 • Zasada subsydiarności oznacza, że wszelkie działania powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w obrębie regionu lub państwa członkowskiego. Instytucje Unii Europejskiej mogą realizować określone zadania tylko wtedy, jeżeli nie mogą być one skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje członkowskie.
 • Zasada koncentracji polega na ograniczeniu wsparcia ze środków unijnych jedynie do tych typów działań, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej Unii. Chodzi tu na przykład o wsparcie regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Z horyzontalnego punktu widzenia zasada ta oznacza także, że interwencja funduszy, aby przyniosła efekt, nie powinna być rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach, wobec tego pomoc finansowa Unii Europejskiej ukierunkowana jest na niewielką liczbę precyzyjnie określonych celów i projektów.
 • Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontrolują i monitorują wykorzystanie środków i zapewniają, by proces ten był zgodny z ogólnymi politykami wspólnotowymi i szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą wypracowane muszą być formalne procedury uzgodnień między władzami regionalnymi w celu zdefiniowania i wcielenia regionalnych strategii rozwoju. Należy pamiętać, że celem polityki regionalnej jest trwałe rozwiązywanie problemów danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwałych programów.
 • Zasada koordynacji reguluje działanie funduszy strukturalnych. Jej celem jest dążenie do skupiania działań i środków polityki regionalnej na priorytetach, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Przejawem tej zasady są działania Komisji zmierzające do przeznaczenia środków z Funduszy Strukturalnych na ograniczoną liczbę, wyselekcjonowania regionów dotkniętych najpoważniejszymi problemami na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów.

Dotacje – element polityki spójności (+ obowiązek wkładu krajowego)

Warto zauważyć, iż dotacja, którą możesz otrzymać jako przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp. nie pochodzi w całości ze środków Unii Europejskiej lecz częściowo finansowana jest ze środków krajowych. Jest to zgodne z jedną z zasad polityki spójności, a mianowicie z zasadą dodatkowości. Jak tłumaczy Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej (pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej) w praktyce zasada ta oznacza, że władze krajowe muszą wydać rocznie około 1% PKB na współfinansowanie 3,5-4 proc. PKB pochodzących z Unii Europejskiej (czyli na każdą złotówkę dotacji wydaną przez władze krajowe przypadają 4 złote otrzymane z Unii Europejskiej). Z punktu widzenia Twojego projektu, całkowite dofinansowanie jaki możesz uzyskać ze środków unijnych to 85 proc.. W poprzednich latach było to 75 proc.

  2004-2006 2007-2013
Twoja dotacja (100%) środki unijne (75%) środki unijne (85%)
środki krajowe (25%) środki krajowe (15%)

PRZYDATNE LIINKI

Dotacje unijne, fundusze unijne, doradztwo unijne wszystko w jednym miejscu !!!!

 
Aktualności
   
     
     
 
     
  WYPEŁNIJ ANKIETĘ >>  
 
     
 
     
 
 
 
     
 
Piątek, 01 Listopada 2013
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  B&M CONSULTING - O funduszach unijnych wiemy wszystko!
Ofirmie - Oferta - Przydatne linki - Aktualności - Współpraca - Kontakt

biurko na godziny Kraków tanie pożyczki internetowe gotówka od rękihttps://chwilowkiok.pl/pozyczki-chwilowki/ outlet-wear.com Pożyczka 1000 zł
projektowanie stron www iPolska.com.pl